Available courses

An toàn và bảo mật thông tin

An toàn và bảo mật thông tin

Course modified date: 30 Apr 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Thiết lập và Quản trị mạng máy tính

Thiết lập và Quản trị mạng máy tính

Course modified date: 27 Feb 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Phần mềm miễn phí và mã nguồn mở

Phần mềm miễn phí và mã nguồn mở

Course modified date: 7 May 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Quản trị Server

Quản trị Server

Course modified date: 24 Feb 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Quản trị CSDL với SQL Server

Quản trị CSDL với SQL Server

Course modified date: 21 Apr 2023
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Cài đặt và bảo trì phần cứng

Cài đặt và bảo trì phần cứng

Course modified date: 27 Feb 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Dự án 1 (Ngành UDPM)

Dự án 1 (Ngành UDPM)

Course modified date: 28 Feb 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Nhập môn Công nghệ thông tin

Nhập môn Công nghệ thông tin

Course modified date: 29 Feb 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Cài đặt và bảo trì phần mềm

Cài đặt và bảo trì phần mềm

Course modified date: 29 Feb 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Hệ quản trị nội dung

Hệ quản trị nội dung

Course modified date: 29 Feb 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Thiết kế trang web

Thiết kế trang web

Course modified date: 29 Feb 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Lập trình Java 1

Lập trình Java 1

Course modified date: 29 Feb 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Nhập môn kỹ thuật phần mềm

Nhập môn kỹ thuật phần mềm

Course modified date: 29 Feb 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Hệ quản trị CSDL

Hệ quản trị CSDL

Course modified date: 29 Feb 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Course modified date: 29 Feb 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Nhập môn lập trình

Nhập môn lập trình

Course modified date: 27 Feb 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Lập trình cơ sở với Javascript

Lập trình cơ sở với Javascript

Course modified date: 29 Feb 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Đánh giá cuối môn SOA205

Đánh giá cuối môn SOA205

Course modified date: 7 May 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Đánh giá cuối môn SOA203

Đánh giá cuối môn SOA203

Course modified date: 7 May 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Đánh giá cuối môn SOA204

Đánh giá cuối môn SOA204

Course modified date: 7 May 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Đánh giá cuối môn SOA101

Đánh giá cuối môn SOA101

Course modified date: 7 May 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.