1. Sinh viên chỉ được phép nghỉ rối đa 20% số giờ (Số giờ được phép nghỉ này dành cho các việc cá nhân, đau ốm,....)
  2. Nếu gặp các sự cố lớn (tai nạn, dịch bệnh truyền nhiễm) cần thông tin tới Ban Đào tạo để nhận được sự hỗ trợ
  3. Sinh viên đi muộn quá thời gian giảng viên check điểm danh sẽ mất điểm danh
  1. Quy định làm mỗi bài Quiz đều có deadline, quá deadline sẽ nhận 0 điểm
  2. Mỗi bài Quiz chỉ được phép làm tối đa 01 lần, do vậy khi làm nên đảm bảo đường truyền mạng internet và nguồn điện. Bởi nếu mất mạng, hệ thống sẽ ghi nhận điểm tại thời điểm mất mạng và không cho phép tiếp tục làm
  1. Quy định đặt tên: labx_masv. Ví dụ: lab1_ph23123
  2. Nếu bài nộp lab chỉ có 1 file thì chỉ cần đặt tên file và nộp. Nếu bài nộp lab bao gồm nhiều file thì cần cho vào cùng 1 thư mục, đặt tên theo quy định, nén lại và nộp file nén
  3. Nộp bài lab trong hạn nộp cho phép, quá deadline sẽ nhận 0 điểm
  4. Nộp đúng nơi quy định theo yêu cầu của giảng viên

Available courses

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Course modified date: 7 Nov 2022
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Nhập môn lập trình

Nhập môn lập trình

Course modified date: 1 Nov 2022
 • Enrolled students: 10
Lập trình cơ sở với Javascript

Lập trình cơ sở với Javascript

Course modified date: 1 Nov 2022
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.