Lập trình cơ sở với Javascript

Assignment WEB1043

Demo ↗

Giai đoạn 1:
  Tạo slideshow
  Khi người dùng hover vào ảnh sản phẩm sẽ xuất hiện các icon (như mẫu)
Giai đoạn 2:
 Thực hiện chức năng thêm vào giỏ hàng (Mỗi sản phẩm chỉ tồn tại 1 lần tại giỏ hàng)
  Khi thay đổi số lượng (số lượng phải >= 1), tổng tiền sẽ được cập nhật
  Thực hiện chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

error: Chức năng bị khóa